Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Laag op Laag architectenstudio aangeboden.

ARTIKEL 2 ERELOON & BETALING

De architect hanteert meerdere methodes in functie van de opdracht.

OPTIE A: Het ereloon van de architect wordt volgens de effectieve tijdsduur van de prestaties en een eenheidskost bepaald.

OPTIE B: Het ereloon van de architect wordt volgens de forfaitair ingeschatte tijdsduur van de hierboven genoemde taken en een eenheidskost bepaald. De tijdsduur wordt forfaitair ingeschat. Bijkomende opdrachten of onverwachte taken zullen op basis van de reële tijdsbesteding worden aangerekend.

OPTIE C: Het ereloon van de architect wordt bepaald door een percentage op de globale werkelijke waarde van het bouwproject, zonder taksen, d.w.z. op alle reële uitgaven tot de volledige voltooiing en de economische waarde van de eigen werken door de Bouwheer uitgevoerd. Het ereloon wordt voorlopig berekend op basis van het Bouwbudget. Het definitieve ereloon wordt berekend op de werkelijke kostprijs.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan de architect kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

ARTIKEL 3 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

Onze overeenkomsten worden aangegaan zoals beschreven in de contracten. De overeenkomst kan ten alle tijde door de architect eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

ARTIKEL 4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Laag op Laag architectenstudio behoudt zijn auteursrechten met inzonderheid van de ganse artistieke eigendomswaarden van de plannen, studies, voorontwerpen, enz. Hij heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, en van de documenten en van het werk. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kan de klant bijvoorbeeld de plannen, tekeningen, foto’s, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet uitvoeren, kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bij elke publicatie (verkoop, magazine,…) van het project zal de architect duidelijk vermeld worden en hiervan op de hoogte gebracht worden.

ARTIKEL 5 VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, worden deze verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Laag op Laag architectenstudio is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

In geval van overmacht is de architect niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan de architect ofwel zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

ARTIKEL 8 NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

ARTIKEL 9 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Algemene voorwaarden werden opgesteld op 31/08/2023

Close Menu

Laag op Laag
architectenstudio
Enid Meersschaert
BE 0540.654.244

enid@laagoplaag.be
+32 472 44 64 00

Wiedauwkaai 23D 9000 Gent
Routebeschrijving